QUÈ ÉS ISO 22000?

SO 22000 o més específicament Norma FSSC 22000 és una especificació tècnica basada en el PAS 220:2008, llançada per ISO el 14 de desembre de 2009. Marca els requisits que han de complir els PROGRAMES DE PREREQUISITS, punt 7.2 de la Norma ISO 22000. Aquesta especificació tècnica no duplica requisits i s’usa en combinació amb l’ISO 22000. És aplicable a qualsevol organització de la cadena alimentària que MANUFACTURI PRODUCTE.

ABAST D’FSSC 22000

Aplicable a totes les organitzacions, públiques o privades, independentment del volum o complexitat, que fabriquin (transformin) productes alimentaris.

Pot ser aplicada als següents sectors marcats en la ISO 22003:

 • C: Processat de Productes peribles d’origen animal.
 • D: Processat de Productes peribles d’origen vegetal.
 • E: Processat de Productes amb llarga vida útil a temperatura ambient.
 • L: Fabricació de productes químics i bioquímics.

Nous horitzons, per ser llançats pròximament:

 • F: Producció d’aliments per a animals.
 • M: Packaging alimentari (procedent del nou esquema ISO, per publicar el 2011).

NO APLICABLE  a les Categories A, B, G, H, I, J i K.

ALCANCE DE FSSC 2200

Evolució ISO 22000 – FSSC 22000

El sistema de certificació FSSC 22000 ha merescut el ple reconeixement del Consell d’administració de la Iniciativa Mundial de Seguretat alimentària (GFSI). Això és el resultat d’un extens procés d’avaluació comparativa utilitzant els requisits establerts en el Document d’orientació de la GFSI versió 5, i un annex que es va publicar el desembre de 2009.

Preguntar a un tècnic
T. 661761905

Requisits de PAS 220

 1. Abast.
 2. Referències normatives.
 3. Termes i definicions (basats en el CÒDEX Alimentarius).
 4. Construcció i disseny dels edificis.
 5. Requisits de l’espai/entorn de treball.
 6. Subministraments: aire, aigua i energia.
 7. Gestió de deixalles.
 8. Adequació, neteja i manteniment dels equips.
 9. Gestió de les matèries primeres i dels proveïdors.
 1. Mesures per a la prevenció de les contaminacions creuades.
 2. Higiene i neteja.
 3. Control de plagues.
 4. Higiene del personal i equipament per als empleats.
 5. Reincorporacions i reprocessos.
 6. Procediment de recuperació i retirada de productes.
 7. Emmagatzemament.
 8. Informació del producte / comunicació amb el client.
 9. Biovigilància i Bioterrorisme (Food defence).
NOTA: tots els requisits comencen amb UNA DECLARACIÓ D’INTENCIONS que explica els objectius del requisit, de forma similar a com ho fa BRC.

Auditant FSSC 22000

Molts dels requisits d’FSSC 22000 ja estan marcats a l’ISO 22000, però:

 • FSSC 22000 detalla molt més i marca requisits més exigents, per exemple en: control de finestres, control de productes químics, protecció de lluminàries, programes de manteniment preventiu, inspecció de pre-ús després de manteniment, control de l’exercici dels proveïdors, registres de control de vidre, anàlisi de tendències del control de plagues, control de la cantina / local d’oci per al personal, control mèdic del personal, etc…
 • PAS 220 afegeix alguns requisits extra relacionats per exemple amb el BIOTERRORISME.
 • Tots els requisits de l’ISO 22002 estan també considerats a IFS Food (afegint FOOD DEFENCE) i BRC Food.

Per a la realització de l’auditoria d’ISO 22000 + FSSC 22000, cal més temps in situ que per auditar solament l’ISO 22000, degut a la necessitat d’auditar els requisits específics d’FSSC 22000.

L’informe d’auditoria d’FSSC 22000 ha de realitzar-se per separat del de l’ISO 22000, per la qual cosa cal també un temps addicional per a la realització de l’informe.

 • Possibilitat de realitzar PRE-AUDITORIA FSSC 22000.
 • FSSC 22000 és obligatori que sigui certificació sota acreditació.
 • Si es tracta d’una auditoria de certificació, amb FASE 1 i 2, pot incrementar-se el temps de FASE 1 off site per revisar el pla APPCC i altres documents que l’auditor consideri d’interès. Opcional.
 • En la FASE 2 / SEGUIMENTS ha d’augmentar-se el temps in situ de 0,5 a 1 jornades, depenent del número d’empleats a temps complet (de 1-150 i més de 150 respectivament).
 • El temps de realització d’informe addicional són d’1 (certificació/recertificació) a 0,5 jornades (seguiments).

El temps disponible per a l’auditat per resoldre les NO CONFORMITATS ÉS EL MATEIX QUE A L’ISO 22000, 90 dies (per a les petites n’hi ha prou amb un pla d’acció; per a les grans és necessari ACCIONS CORRECTIVES posades en marxa i validades per l’auditor).

Possibilitat de realització d’AUDITORIA EXTRAORDINÀRIA si l’auditor considera que no es pot verificar documentalment les resolucions de les no conformitats.

Certificat amb acreditació vàlid per a 3 anys (mateixa validesa que per a ISO 22000).

Tenir el certificat ISO 22000 no garanteix assolir la certificació FSSC 22000.

Sense estar certificat en ISO 22000 no es pot obtenir la certificació en FSSC 22000.

Adición de PAS 220 a ISO 22000:2005

Addició de PAS 220 a ISO 22000:2005

S’enfoca en els elements del programa de prerequisits PRR i defineix criteris detallats requerits per aprovar els diferents elements en una auditoria ISO 22000:

 1. Construcció i disseny dels edificis.
 2. Requisits d’espai/entorn de treball.
 3. Subministraments: aire, aigua i energia.
 4. Gestió de deixalles.
 5. Adequació, neteja i manteniment dels equips.
 6. Gestió de les matèries primeres i dels proveïdors.
 7. Mesures per a la prevenció de les contaminacions creuades.
 8. Higiene i neteja.
 9. Control de plagues.
 10. Higiene del personal i equipament per als empleats.
 11. Reincorporacions i processos.
 12. Procediment de recuperació i retirada de productes.
 13. Emmagatzemament.
 14. Informació del producte / comunicació amb el client.
 15. Biovigilància i Bioterrorisme (Food defence).

Si vols tenir una certificació FSSC 22000 és ideal per començar.

Demaneu pressupost ISO 22000

  condicions legals

  política de privacitat